Dzień Mamy - kup minimum 2 produkty i otrzymaj 30% zniżki. Promocja naliczy się w koszyku.
 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAINT-BODY

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.saint-body.com, prowadzonym przez spółkę SAINT-BODY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000618297, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, NIP 525-265- 98-47, REGON 364476858.
  2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej miedzy Sprzedającym a Kupującym.
  3. Wszystkie ceny produktów wskazane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
  4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

  § 2 DEFINICJE OGÓLNE.

  Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych pojęć:

  Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiając utworzenie Konta.

  Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna; formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto – usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, podanymi przez Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informację o dokonanych przez niego Zamówieniach.

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

  Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Regulamin – niniejszy Regulamin.

  Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.saintbody.com.

  Sprzedawca, Usługodawca – spółka Saint-Body Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000618297, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, NIP 525-265-98- 47, REGON 364476858.

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  § 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
   1. Konto
   2. Formularz Zamówienia
  2. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
  3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez niego pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
  4. Usługa Elektroniczna w postaci Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Usługobiorcy oświadczenia o rezygnacji.
  5. Korzystanie przez Usługobiorcę z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji i naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, hasło dostępu do Konta. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, konieczne jest podanie przez nich także NIP oraz nazwy firmy.

  § 4 PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

  1. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
  2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe także bez dokonywania przez Klienta trwałej rejestracji swoich danych poprzez założenie Konta.
  3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany podjąć następujące czynności:Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   1. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
   2. z widoku koszyka nacisnąć przycisk „Realizuj Płatność”.
   3. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  4. Każde złożone Zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e – mail o jego przyjęciu.
  5. Do chwili zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka oraz danych teleadresowych do wysyłki.
  6. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być prawdziwe oraz aktualne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności możliwość doręczenia przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia prawidłowych danych.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w toku składania Zamówienia.

  § 5 PŁATNOŚCI.

  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Zamówienie: 

  1. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU, na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie internetowej payu.pl.
  2. Płatność za pośrednictwem serwisu Stripe ( Apple Pay ), na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie internetowej stripe.com.
  3. Zamówienie powinno zostać opłacone w terminie 48 godzin od dnia złożenia Zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w ww. terminie uważa się za odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży.

  płatność przelewem tradycyjnym w przypadku wystąpienia błędu płatności ww. dostępnych opcji. Płatność dokonywana powinna być na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez ING Bank Śląski, o numerze: 50105010121000009226171388. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko / nazwę Klienta oraz numer zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. Konieczne jest również poinformowanie sklepu o dokonanej w ten sposób płatności, poprzez wysłanie potwierdzenia wygenerowanego z bankowości internetowej banku. Potwierdzenie należy przesłać w mailu zwrotnym na adres email: kontakt@saintbody.com 

  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

  1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki na adres podany przez Klienta.
  2. W przypadku Zamówień opłacanych za pomocą przedpłaty internetowej (PayU, tradycyjny przelew internetowy), rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy całej kwoty ceny sprzedaży.
  3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostarczenia Zamówienia pod podany w Formularzu adres.
  4. Szczegółowy czas realizacji Zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu.
  5. Sprzedawca poinformuje Klienta o przygotowaniu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. Po przygotowaniu Zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta, o której również zostanie poinformowany droga elektroniczną. 

  § 7 KOSZT I WARUNKI DOSTAWY.

  1. Zamówienia są doręczane na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia.
  2. Wszystkie Zamówienia realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
  3. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 2 (dwa) dni robocze.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

  1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który został załączony do przesyłki zawierającej zamówienia, bądź wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
  3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostaje zachowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  4. Klient zwraca Produkty będące przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
  6. Sprzedawca zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Adresem, na który Klient dokona zwrotu Produktu jest: Saint-Body Sp. z o.o., ul. Żurawia 2/43, 00-503 Warszawa.

  § 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY.

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  3. Każdy Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, posiadający wady stanowiące o jego niezgodności z Umową Sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
  4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy: Saint-Body Sp. z o.o., ul. Żurawia 2/43, 00-503 Warszawa.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

  § 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

  1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:Postępowania, o których mowa w ust. 1 powyżej mają charakter dobrowolny, a zgodę na ich przeprowadzenie muszą wyrazić obie strony sporu.
   1. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (www.wiih.org.pl),
   2. zwrócenie się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
   3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw świadczą także organizacje społeczne, np. Federacja Konsumentów.
  2. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem ODR”.

  § 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca ma prawo gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta także w celach marketingowo – promocyjnych, za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną na etapie składania Zamówienia.
  4. Klient ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

  § 12 POLITYKA PRYWATNOŚCI.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i nie zostają udostępniane ani ujawniane osobom trzecim. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów.
  3. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym prawidłowe i pełne wykonywanie usług przez Usługobiorcę.
  4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w każdym czasie.
  5. Sklep Internetowy w celu usprawnienia przetwarzania danych osobowych korzysta z plików Cookies.

  § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw szczególnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
  2. Fotografie Produktów oraz informacje o Produktach umieszczone na stronie www.saint-body.com podlegają ochronie na gruncie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, bez zgody Sprzedawcy.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. od dnia 1 czerwca 2016 r.
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw swój adres e-mail poniżej.

WYBIERZ JĘZYK

WYBIERZ JĘZYK