1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAINT-BODY

  搂 1聽POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym dost臋pnym pod adresem www.saint-body.com, prowadzonym przez sp贸艂k臋 SAINT-BODY Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000618297, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 5.000 z艂otych, NIP 525-265- 98-47, REGON 364476858.
  2. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy sprzeda偶y zawartej miedzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym.
  3. Wszystkie ceny produkt贸w wskazane w Sklepie Internetowym s膮 wyra偶one w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto.
  4. Informacje o Produktach stanowi膮 zaproszenie do zawarcia oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

  搂 2 DEFINICJE OG脫LNE.

  Na potrzeby Regulaminu przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie u偶ytych poj臋膰:

  Formularz Rejestracji 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮c聽utworzenie Konta.

  Formularz Zam贸wienia 鈥 us艂uga elektroniczna; formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y.

  Klient 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bne przepisy przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, sk艂adaj膮ca Zam贸wienie w Sklepie Internetowym. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

  Konto 鈥 us艂uga elektroniczna; zbi贸r zasob贸w w systemie elektronicznym Us艂ugodawcy, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em, podanymi przez Klienta, gdzie gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacj臋 o dokonanych przez niego Zam贸wieniach.

  Kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny.

  Produkt 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

  Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin.

  Sklep Internetowy鈥 sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym: www.saintbody.com.

  Sprzedawca, Us艂ugodawca 鈥 sp贸艂ka Saint-Body Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000618297, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 5.000 z艂otych, NIP 525-265-98- 47, REGON 364476858.

  Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

  Us艂uga Elektroniczna 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego. Us艂ugobiorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta z Us艂ugi Elektronicznej. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

  Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

  搂 3 US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

  1. W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne:Korzystanie z Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugobiorc臋 jest nieodp艂atne.
   1. Konto
   2. Formularz Zam贸wienia
  2. Us艂uga Elektroniczna w postaci Formularza Zam贸wienia ma charakter jednorazowy, jej 艣wiadczenie ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia przez Us艂ugobiorc臋 Zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia.
  3. Korzystanie przez Us艂ugobiorc臋 z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z chwil膮 dodania przez niego pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
  4. Us艂uga Elektroniczna w postaci Konta 艣wiadczona jest przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰 rezygnacji z korzystania z Konta w ka偶dym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wys艂anie Us艂ugobiorcy o艣wiadczenia o rezygnacji.
  5. Korzystanie przez Us艂ugobiorc臋 z Konta jest mo偶liwe po wype艂nieniu Formularza Rejestracji i naci艣ni臋ciu przycisku 鈥瀂arejestruj si臋鈥. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, has艂o dost臋pu do Konta. W przypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami, konieczne jest podanie przez nich tak偶e NIP oraz nazwy firmy.

  搂 4 PROCES SK艁ADANIA ZAM脫WIENIA.

  1. Sklep Internetowy przyjmuje Zam贸wienia sk艂adane on-line przez ca艂膮 dob臋 we wszystkie dni tygodnia. Zam贸wienia z艂o偶one w soboty, dni wolne od pracy i 艣wi臋ta b臋d膮 realizowane w pierwszym dniu roboczym nast臋puj膮cym po dniu z艂o偶enia zam贸wienia.
  2. Z艂o偶enie zam贸wienia w Sklepie Internetowym jest mo偶liwe tak偶e bez dokonywania przez Klienta trwa艂ej rejestracji swoich danych poprzez za艂o偶enie Konta.
  3. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia, Kupuj膮cy jest zobowi膮zany podj膮膰 nast臋puj膮ce czynno艣ci:Umowa sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 zostaje zawarta z chwil膮 zatwierdzenia wyboru Produkt贸w przyciskiem 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥.
   1. wybra膰 produkty b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥濪odaj do koszyka鈥,
   2. z widoku koszyka nacisn膮膰 przycisk 鈥濺ealizuj P艂atno艣膰鈥.
   3. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  4. Ka偶de z艂o偶one Zam贸wienie zostanie potwierdzone wiadomo艣ci膮 e 鈥 mail o jego przyj臋ciu.
  5. Do chwili zatwierdzenia wyboru Produkt贸w przyciskiem 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji zawarto艣ci koszyka oraz danych teleadresowych do wysy艂ki.
  6. Informacje podane przez Klienta w toku sk艂adania Zam贸wienia powinny by膰 prawdziwe oraz aktualne. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odmowy realizacji Zam贸wienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane s膮 niedok艂adne i uniemo偶liwiaj膮 realizacj臋 Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci mo偶liwo艣膰 dor臋czenia przesy艂ki. Przed odmow膮 realizacji Zam贸wienia Sprzedawca podejmie pr贸b臋 kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomoc膮 poczty elektronicznej w celu ustalenia prawid艂owych danych.
  7. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim lub angielskim, zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w toku sk艂adania Zam贸wienia.

  搂 5 P艁ATNO艢CI.

  Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci za Zam贸wienie:W przypadku p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym, w tytule przelewu nale偶y wpisa膰 imi臋 i nazwisko/nazw臋 Klienta oraz numer zam贸wienia podany Klientowi w wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej z艂o偶one Zam贸wienie.

   1. p艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez ING Bank 艢l膮ski, o numerze:50105010121000009226171388
   2. p艂atno艣膰 za po艣rednictwem serwisu PayU, na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dost臋pnym na stronie internetowej www.payu.pl.
   3. p艂atno艣膰 w formie got贸wkowej za pobraniem.
  1. Zam贸wienie powinno zosta膰 op艂acone w terminie 7 (siedem) dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia. Nieop艂acenie zam贸wienia w ww. terminie uwa偶a si臋 za odst膮pienie przez Klienta od umowy sprzeda偶y.

  搂 6 REALIZACJA ZAM脫WIEINA.

  1. Realizacja Zam贸wienia polega na jego przygotowaniu do wysy艂ki na adres podany przez Klienta.
  2. W przypadku Zam贸wie艅 op艂acanych za pomoc膮 przedp艂aty internetowej (PayU, tradycyjny przelew internetowy), rozpocz臋cie realizacji Zam贸wienia mo偶e zosta膰 op贸藕nione do momentu zaksi臋gowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ca艂ej kwoty ceny sprzeda偶y.
  3. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane z chwil膮 dostarczenia Zam贸wienia pod podany w Formularzu adres.
  4. Szczeg贸艂owy czas realizacji Zam贸wienia wskazany jest ka偶dorazowo w opisie Produktu.
  5. Sprzedawca poinformuje Klienta o przygotowaniu Zam贸wienia poprzez wiadomo艣膰 e-mail przes艂an膮 na adres poczty elektronicznej Klienta. Po przygotowaniu Zam贸wienia Sprzedawca rozpocznie wysy艂k臋 Zam贸wienia do Klienta, o kt贸rej r贸wnie偶 zostanie poinformowany droga elektroniczn膮.聽

  搂 7 KOSZT I WARUNKI DOSTAWY.

  1. Zam贸wienia s膮 dor臋czane na adres wskazany przez Klienta w toku sk艂adania Zam贸wienia.
  2. Wszystkie Zam贸wienia realizowane s膮 ubezpieczon膮 przesy艂k膮 kuriersk膮.
  3. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 2 (dwa) dni robocze.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci聽elektronicznej lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 od dnia uznania rachunku bankowego lub konta聽rozliczeniowego Sprzedawcy.

  搂 8 ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y.

  1. Klient mo偶e w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzeda偶y odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y bez podawania przyczyny, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y. W celu z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, kt贸ry zosta艂 za艂膮czony do przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wienia, b膮d藕 wzoru formularza odst膮pienia od umowy stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym Klient wszed艂 w posiadanie Produktu, lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Klienta wesz艂a w posiadanie Produktu.
  3. Termin do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zostaje zachowany, gdy Klient wys艂a艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y.
  4. Klient zwraca Produkty b臋d膮ce przedmiotem odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.
  5. Klient ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produkt贸w.
  6. Sprzedawca zwr贸ci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, wszystkie dokonane przez Konsumenta p艂atno艣ci.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
  8. Adresem, na kt贸ry Klient dokona zwrotu Produktu jest: Saint-Body Sp. z o.o., ul. 呕urawia 2/43, 00-503 Warszawa.

  搂 9 ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA WADY.

  1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Klientowi towar wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady), na zasadach okre艣lonych w art. 556 i nast臋pnych Kodeksu cywilnego.
  3. Ka偶dy Produkt b臋d膮cy przedmiotem Umowy Sprzeda偶y, posiadaj膮cy wady stanowi膮ce o jego niezgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y, mo偶e by膰 reklamowany z zachowaniem termin贸w i warunk贸w reklamacji wynikaj膮cych z odpowiednich przepis贸w prawa.
  4. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres Sprzedawcy: Saint-Body Sp. z o.o., ul. 呕urawia 2/43, 00-503 Warszawa.
  5. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesy艂ki zawieraj膮cej reklamowany Produkt.

  搂 10 POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

  1. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z nast臋puj膮cych pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszcze艅:Post臋powania, o kt贸rych mowa w ust. 1 powy偶ej maj膮 charakter dobrowolny, a zgod臋 na ich przeprowadzenie musz膮 wyrazi膰 obie strony sporu.
   1. zwr贸cenie si臋 z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (www.wiih.org.pl),
   2. zwr贸cenie si臋 z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Sta艂y Polubowny S膮d Konsumencki dzia艂aj膮cy przy odpowiednim Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
   3. zwr贸cenie si臋 do Miejskiego Rzecznika Praw Konsument贸w o pomoc w zakresie ochrony interes贸w i praw konsument贸w (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezp艂atn膮 pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw 艣wiadcz膮 tak偶e organizacje spo艂eczne, np. Federacja Konsument贸w.
  2. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany Rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem ODR鈥.

  搂 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Z艂o偶enie Zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody przez Klienta na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawc臋 w celach zwi膮zanych z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzeda偶y.
  3. Sprzedawca ma prawo gromadzi膰 i przetwarza膰 dane osobowe Klienta tak偶e w celach marketingowo 鈥 promocyjnych, za uprzedni膮 zgod膮 Klienta wyra偶on膮 na etapie sk艂adania Zam贸wienia.
  4. Klient ma prawo do wgl膮du do podanych przez siebie danych osobowych, ich poprawiania oraz 偶膮dania ich usuni臋cia w ka偶dym czasie.

  搂 12 POLITYKA PRYWATNO艢CI.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe podane przez Klienta s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu prawid艂owej obs艂ugi Sklepu Internetowego w zakresie okre艣lonym przez niniejszy Regulamin i nie zostaj膮 udost臋pniane ani ujawniane osobom trzecim. Sprzedawca dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci do poszanowania prywatno艣ci Klient贸w.
  3. Klient, korzystaj膮c ze Sklepu Internetowego, wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umo偶liwiaj膮cym prawid艂owe i pe艂ne wykonywanie us艂ug przez Us艂ugobiorc臋.
  4. Klient korzystaj膮cy ze Sklepu Internetowego ma prawo do wgl膮du do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz 偶膮dania zaprzestania ich przetwarzania w ka偶dym czasie.
  5. Sklep Internetowy w celu usprawnienia przetwarzania danych osobowych korzysta z plik贸w Cookies.

  搂 13 POSTANOWIENIA KO艃COWE.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajd膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, a w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw szczeg贸lnych maj膮cych zastosowanie do dzia艂alno艣ci i funkcjonowania Sklepu.
  2. Fotografie Produkt贸w oraz informacje o Produktach umieszczone na stronie聽www.saint-body.com聽podlegaj膮 ochronie na gruncie praw autorskich. Zabrania si臋 ich kopiowania i rozpowszechniania, bez zgody Sprzedawcy.
  3. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. od dnia 1 czerwca 2016 r.